CASTELLÓ ASSEGRUP Serveis professionals Tarrega Lleida
Assegurança de vida

 Defunsió

 Incapacitat
 Malaltia greu

Assegurança de cotxe

 Assistència en carretera 24h

 Reclamació per dany
 Cotxe de substitucióAssegurança de moto

 Assistencia en carretera 24h

 Assistència sanitària pel conductor/a
 Duplicat de claus en cas de pèrdua

Assegurança agropequària

 Fenòmens atmosfèrics

 Danys per incendi
 Riscos complementaris

 Robatori


Assegurança de la llar

 Robatori

 Danys per incendi
 Fenòmens atmosfèrics

 Responsabilitat civil
Assegurança mèdica

 Assistència primària

 Assistència especialitzada
 Hospitalització

 Intervencions quirúrgiques


Assegurança de responsabilitat civil

 Perjudicis ocasionats a tercers

Assegurança de repatriació

 Trasllat del difunt

 Viatge d'un acompanyant
 Gestió de tràmits


Assegurança de vida

 Servei funerari

 Certificat de defunsió
 Trasllat del difunt


Assegurança de viatge

 Assistència mèdica

 Equipatge
 Cancelació


Contacte: assegurances@castelloassegrup.com